СЕПТЕМВРИ 2012. Успешно завърши качествено и в срок ремонта и реконструкцията на път ЛОТ 45 Блатешница – Байкал – Драгомирово и на път ЛОТ 39 Перник- Стрезимировци, при строителството на което бяха използвани бордюрите и паважните настилки на СОФУРБАН.