Качество

Приоритет в дейността на СОФУРБАН е грижата за качеството във всичките му аспекти. Компанията е развила, поддържа и доразвива постоянно комплекс от мерки за това. Тези усилия превърнаха продукцията на завода в еталон за качество и желан патньор на проектантите, строителите и инвеститорите.
Софурбан

Грижите за качеството в СОФУРБАН са развити в няколко основни направления:Наличие на подходящо оборудване и материална база, една от основните гаранции за качеството, изразено в площадка, модерна и мощна напълно автоматизирана производствена инсталация и всички необходими за производството окомплектовки. Постоянни грижи за качеството на производствения процес, които се изразяват във въвеждане в произодство на търсените от пазара продукти,, разработване на подходящи рецептурни състави за бетона, изготвяне и поддържане на списък с одобрени висококачествени доставчици на суровини и материали със съответен входящ контрол, превантивен, текущ и последващ вътрешнозаводски контрол и анализ на качеството на производството с коригиращи мерки, външен контрол на готовия продукт от независими лицензирани строителни лаборатории. Развитие на все повече допълнителни продукти и услуги, анализ и оценка на степентта на задоволяване на крайния клиент.

В СОФУРБАН ООД има въведена и поддържана от 2009 година Система за производствен контрол, съгласно Наредбата за съществените изисквания за оценка на съответствието на строителните продукти (НСИОССП) и прилагането на строителната директива на Европейския съюз (ЕС). В процес на сертифициране е и по ISO 9001:2008. Основните цели на СОФУРБАН по отношение на политиката по качеството са: – Непрекъснато подобряване и разширяване на предлаганите продукти и услуги. – Все по-пълно задоволяване на нуждите на клиентите, чрез изясняване на техните очаквания. – Непрекъснато упражняване на мерките описани в СПК за ефективен контрол, навременно откриване и отстраняване на несъответствия и превантивни действия. – Строго спазване на всички изисквания на действащите съотносими с дейността на дружеството стандарти и нормативни документи. – Опазване на околната среда и постоянна грижа за това. – Постоянно развитие на качеството в духа на добрите практики и коректното отношение към клиента.

Във връзка с въведената и поддържана СПК, при изпълнение на изискванията на хармонизираните евронорми и стандарти и Наредбата за съществените изисквания за оценка на съответствието на строителните продукти, както и на основание проведени пълни изпитвания във външни независими строителни лаборатории СОФУРБАН издава Декларации за експлоатационни показатели и Сертификати за качество за своите вибропресовани бетонови паважни изделия, придружени с с СЄ маркировка.

Приоритет в дейността на СОФУРБАН е грижата за качеството във всичките му аспекти. Компанията е развила, поддържа и доразвива постоянно комплекс от мерки за това. Тези усилия превърнаха продукцията на завода в еталон за качество и желан патньор на проектантите, строителите и инвеститорите.

Указания за приложение
Техническа Карта

Софурбан