Производство и сервиз

Изделията произведени от СОФУРБАН се отличават с изключително високи качествени характеристики, покриващи всички изисквания на основните за този тип производство стандарти БДС EN 1339:2005/АС:2006, БДС EN1338:2005+АС:2006 и БДС EN 1340:2005+АС:2006, както и всички други нормативни документи за това.

Завод СОФУРБАН притежава уникалното за България производствено оборудване на OMAG с 1000 тона преса, осигуряващо оптимално уплътнение на бетона и гарантиращо целостта и якостните характеристики на готовите изделия. Произвеждат се всички наложили се на пазара видове паважни настилки и бордюри, както и някои специфични такива. СОФУРБАН предлага и производство на вибропресовани бетонови изделия по проект на Възложителя, както и гъвкав производствен график изцяло насочен в интерес на изискванията на клиентите си, като изпълнява и индивидуални поръчки.

Процеса на производство в завод СОФУРБАН е напълно автоматизиран от забъркването на бетона до палетизиране на готовата продукция. Машината спира при наличие на човек в производствената зона, гарантирантиращо както безопасността на труда, така и невъзможността от човешки грешки или намеса при дозирането.

Пълната автоматизация на производството в СОФУРБАН, позволява оптимизация на процесите и производителност от над 600 хил. кв.м. бетонови настилки годишно. Това дава възможност на зовода да изпълнява по няколко големи поръчки едновременно с включване в графика на клиентите си.

Софурбан
Софурбан

Вибропресованите бетонови изделия на СОФУРБАН се произвеждат от специфични бетони с изключителни качества. Те са гарантирани от рецептите, проект на германски специалисти при използването само най-добрите изходни материали от одобрени доставчици. Готовите изделия, произведени от тези бетони се отличават с високи якостни и експлоатационни характеристики, вследствие на вложените качествени суровини и технологията на производство.

Процеса на производството в завод СОФУРБАН е напълно автоматизиран и технологично осигурен. Бетоните за изделията се изготвят само при ползването на най-висококачествени изходни материали, чрез което се постига кубова якост над 50 Мра. Крайният продукт са паважни и бордюрни изделия с гарантирани якостни, водоплътни, мразоустойчиви и износоустойчиви характеристики, покриващи всички изисквания на стандартите.

Оцветяването на вибробетоновите паважни настилки и елементи на СОФУРБАН е чрез използването на пигменти на най-добрите световни производители в бетона за горния слой. При изискване оцветяването може да бъде приложено и на цялото изделие в дълбочина. Цветови решения могат да се получат и чрез естествения цвят на вложените фракции, което е особено характерно при Дробеструените изделия. СОФУРБАН произежда бетоновите паважни настилки в цветове по индивидуална поръчка на своите клиенти .

Изделията произведени от СОФУРБАН се отличават с изключително високи качествени характеристики, покриващи всички изисквания на основните за този тип производство стандарти БДС EN 1339:2005/АС:2006, БДС EN1338:2005+АС:2006 и БДС EN 1340:2005+АС:2006, както и всички други нормативни документи за това. В уверени е на това СОФУРБАН издава Декларации за експлоатационни показатели и Сертификати за качество за продуктите си.

Контрола на качеството е постоянна задача на екипът на СОФУРБАН. Грижата за него е още от избора на материали и входящия контрол за тях, през вътрешнозаводския постояннен качаствен контрол със спазване на въведената СПК до външен периодичен кантрол на качеството в независими лицензирани строителни лаборатории с провеждане на пълни изпитвания по изискванията на стандартите. В уверение на това СОФУРБАН предоставя на своите клиенти дори достъп до производствената си площадка за контрол и от тяхна страна при желание.

Гарантираната дълготрайност на вибропресованите бетонови паважни изделия на СОФУРБАН от минимум 25 години и безпроблемната им експлоатация дават възможност за спестяване на много средства на клиентите ни, на които не им се налага извършването на постоянно нови инвестиции през няколко години, поради компроментиране на направените вече настилки.

Софурбан